Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden 


Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Leonie van der Hoek
Dahliastraat 4, 3181WK Rozenburg (zh)
info@webshoplittlefriends.nl
KvK-nummer: 52571432


Artikel 2 - Toepasselijkheid 
1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van webshop Little Friends en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.        Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij webshop Little Friends zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.        Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.        Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod
1.        Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als webshop Little Friends gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden webshop Little Friends niet.
2.        Indien een artikel niet voorradig is staat dit duidelijk bij de artikelinformatie omschreven.


Artikel 5 - De overeenkomst 
1.        De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.        Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt webshop Little Friends onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.        Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft webshop Little Friends passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal webshop Little Friends daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.        Webshop Little Friends kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien webshop Little Friends op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.        Webshop Little Friends zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
       a. het bezoekadres van de vestiging van webshop Little Friends waar de consument met klachten terecht kan;
       b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
       c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
6.        Indien webshop Little Friends zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1.        Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.        Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan webshop Little Friends retourneren, conform de door webshop Little Friends verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping 
1.        Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.        Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal webshop Little Friends dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.        Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  webshop Little Friends alleen worden uitgesloten indien webshop Little Friends dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2.        Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a)        die door webshop Little Friends tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b)        die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)        die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)        die snel kunnen bederven of verouderen;
e)        waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop webshop Little Friends geen invloed heeft;
f)        voor losse kranten en tijdschriften;
g)        voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

 
Artikel 9 - De prijs
1.        De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.        Webshop Little Friends behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren. 


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1.        Webshop Little Friends biedt geen extra garantie op geleverde producten dan de garantie van de fabrikant van deze producten. De garantietermijn kan verschillend zijn per product, en duurt zolang als de fabrikant omschrijft op zijn producten cq voorwaarden.
2.         De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, kapot of incompleet is, dient de koper (alvorens terugzending aan webshop Little Friends) deze gebreken onmiddellijk te melden aan webshop Little Friends. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan webshop Little Friends worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden na contact met webshop Little Friends.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.        Webshop Little Friends zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.        Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.        Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.        In geval van ontbinding conform het vorige lid zal webshop Little Friends het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.        Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal webshop Little Friends de consument binnen 3 werkdagen op de hoogte stellen. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.
6.        De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland.


Artikel 13 - Betaling
1.        De consument dient de verschuldigde bedragen te voldoen voor de levering van de goederen.
2.        De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan webshop Little Friends te melden.
  • Algemene voorwaarden